Váš košík je prázdný
 
Jsme členem sdružení nezávislých lékáren Alphega
 
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků
 
Logo pro ověření prodejce veterinárních léčivých přípravků

LÉKÁRNA U ČESKÉHO LVA - Vojnarová Jindřiška, Mgr. - idatabaze.czLékárny - idatabaze.cz


Obchodní podmínky


Obecná ustanovení
•  Níže uvedené obchodní podmínky upravují podmínky dodávek zboží prodávajícího kupujícímu a jsou neoddělitelnou součástí každé objednávky.
•  Převzetím zboží kupující stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
•  Informace o závadách jakosti a podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků můžete zaslat na email: lekarna.vojnarova@seznam.cz nebo na adresu lékárny, viz.KONTAKT anebo volat na mobilní telefon 776088815

Ceny a slevy
•  Cenou zboží se rozumí cena platná ke dni vystavení dodávky.

Poštovné:
•  Cena poštovného v ČR:
o  Při objednávce do 2000 Kč - převodem 120 Kč

                                          -dobírka 150 Kč
o  Při objednávce nad 2000 Kč - zdarma
Každý balíček bude pojištěn.

Dodací podmínky
•  Zboží bude kupujícímu dodáno na základě závazné objednávky.
•  Závaznou objednávku učiní kupující v internetovém obchodě nebo elektronickou poštou.
•  Zboží zasíláme přepravní službou (i na dobírku) za uvedené poštovné. Dále je možné zboží vyzvednout v sídle naší společnosti, viz kontakt.
•  Dodací lhůty jsou vždy stanoveny po dohodě prodávajícího a kupujícího, pokud nebylo písemně sjednáno něco jiného.
•  Místem plnění je adresa kupujícího uvedená v objednávce, nebylo-li dohodnuto jinak.
•  Za doklady nutné k převzetí a užívání zboží se považuje faktura a dodací list, přepravní list v případě doručení zboží sjednaným přepravcem.
•  Zboží bude baleno, loženo a řádně zajištěno pro účel přepravy podle obvyklých zvyklostí.
•  Dodáním zboží se rozumí jeho převzetí kupujícím. Převzetí zboží potvrzuje kupující prodávajícímu na dodacím, nebo přepravním listě, podpisem oprávněnou osobou.
•  Zboží bude odesláno nejpozději do 48 hodin od přijetí objednávky, v opačném případě bude objednatel nejpozději do 3 dnů oznámeno, že v této lhůtě nelze zásilku dodat.

Platební podmínky
•  Prodávající vystaví kupujícímu na zboží fakturu nebo řádně vyplněnou a potvrzenou účtenku na každou dodávku.
•  Daňový doklad (faktura) je splatný při převzetí zboží (dodání na dobírku), pokud není dohodnuto jinak.
•  Kupující se zavazuje zaplatit cenu zboží dle vystaveného dokladu ? faktury nejpozději v den splatnosti, v případě doručení zásilky na dobírku ihned.
•  V případě prodlení z platby je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý (by? i započatý) den prodlení, a to až do zaplacení dlužné částky.
•  Peněžitý závazek je splněn připsáním placené částky na účet prodávajícího, nebo platbou v hotovosti při předávce zboží.
•  Náklady spojené s upomínáním platby daňového dokladu (faktury) jdou k tíži kupujícího. Prodávající má nárok na náhradu dalších škod vzniklých v souvislosti s prodlením plnění peněžitého závazku. Do výše náhrady těchto škod se nezapočítává úrok z prodlení za pozdní úhradu daňových dokladů (faktur).

Výhrada vlastnictví
•  Dodané zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení veškerých pohledávek plynoucích z obchodního spojení s kupujícím.

Reklamace
•  Kupující je povinen vady písemně oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží.
•  Kupující je oprávněn reklamovat vady množství při převzetí, vady jakosti zjevné do 5 dnů od převzetí zboží a vady jakosti skryté po dobu použitelnosti zboží.
•  V případě oprávněných reklamací je prodávající povinen pouze k náhradní dodávce. Jestliže by tato nebyla možná nebo se nezdařila, může kupující v rámci zákonných ustanovení odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu nebo náhradu škody. To neplatí, stanoví-li zákon závazně něco jiného.V případě oprávněné reklamace léčivých přípravků má prodávající povinnost nahradit kupujícímu účelně vynaložené náklady na jejich reklamaci.
•  Kupující musí reklamaci uplatnit doporučeným dopisem. Pro posouzení, zda reklamace byla uplatněna ve shodě s výše uvedenými lhůtami, je rozhodné datum podacího razítka u doporučeného dopisu, jímž byla reklamace uplatněna.
•  Oznámení o vadách musí obsahovat číslo faktury, popis vady nebo přesné určení jak se projevuje, počet vadných kusů s uvedením čísla produktu.
•  Lékárna zajišťující zásilkový výdej dle ust. § 85 odst. 2 písm. e) zákona o léčivech zajišťuje možnost vrácení reklamovaných léčiv způsobem, který nezpůsobí kupujícímu náklady.


Náhrada škod
•  Nárok na náhradu škody může kupující uplatnit pouze v případě škody prodávajícím zaviněné. Výše nároku na náhradu škody je omezena přímou škodou a hodnotou objednávky.